Το έργο Q3D

Το αντικείμενο του έργου Q3D αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, με στόχο την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και βελτίωσης της διαδικασίας της 3Δ εκτύπωσης για την εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού 3Δ αντικειμένου. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και των διαθέσιμων υποδομών, καθώς επίσης και με την εισαγωγή πρωτοποριακών τεχνολογικών μεθόδων μέσω της συνεργασίας των εταίρων της κοινοπραξίας του ΕΚΕΤΑ, του ΤΜΗΥΠ/ ΠΙ και της 3DLife.

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

"Ερευνώ"

 

"Δημιουργώ"

 

"Καινοτομώ"